DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE (ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE) 

ŽÁK MÁ NÁROK NA DOTOVANOU STRAVU POUZE PŘI POBYTU VE ŠKOLE!!!

Dle § 1, odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,a§122, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se poskytuje dětem v mateřských školách a žákům základních škol školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole.

Dle § 4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení považuje za pobyt ve škole a žák/dítě má v tento den nárok na dotovanou stravu.

Dle § 5 Vyhlášky č. 107/2005 Sb., rodiče (zákonní zástupci) hradí za děti a žáky pouze náklady na potraviny. Výše této částky se určuje dle rozpětí finančních limitů, které jsou stanoveny v příloze č. 2 uvedené vyhlášky. V průběhu roku lze tyto limity měnit s ohledem na rostoucí nebo klesající ceny potravin.

Nárok na dotovanou stravu má tedy pouze žák, který je v daný den ve škole, případně žák v první den nepřítomnosti ve škole.

Ostatní dny vzniká povinnost odhlásit stravování daného žáka, a to nejpozději den předem do 14.00 hodin, nebo telefonicky do 7.30 hodin stávajícího dne.

V případě, že žák není na další dny nemoci nebo nepřítomnosti řádně odhlášen a pro žáka se vaří,  jedná se o nedotovanou stravu a je povinností zákonného zástupce uhradit tyto obědy v plné výši. Mzdový náklad činí 16,- Kč a provozní náklad činí 10,- Kč / tj. doplatek za jeden neodhlášený den stravování činí 26,- Kč./Tuto částku za každý neodhlášený den bude vedoucí školní jídelny požadovat uhradit od rodiče(zákonného zástupce) platbou hotovosti v nejkratším terminu.

V první den nepřítomnosti žáka ve škole je možnost vyzvednutí jeho stravy do jídlonosičů v době od 11.15 do 13.15 hod.

Tato změna je od 1.9. 2014

Žádám proto důrazně rodiče a zákonné zástupce, aby řádně obědy odhlašovali a vyhnuli se do budoucna nepříjemnostem.

 

Ve Vendryni  dne  1.9. 2014

Zpracovala: Renáta Filipková – vedoucí ŠJ                         Mgr. Bohuslava Burá

                                                                                         ředitelka školy

logo projektu eu                logo - ROP  ERDF     

       

    eu flag llp en-01 2         
 
                     
 
  
 etwinning    banner120x60  nokd logo horizontalni