Edukacja zdalna -Uzupełnienie Regulaminu Szkoły

Drukuj

1. Po otrzymaniu stosownego rozporządzenia ministra edukacji (MŠMT) wskazana klasa, poszczególne klasy lub cała szkoła przechodzi w tryb kształcenia na odległość (nauczanie zdalne).

2. Uczestnictwo uczniów w zajęciach lekcyjnych realizowanych zdalnie jest obowiązkowe.

3. Rodzice są zobowiązani do usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności dziecka na zajęciach on-line (meet) u wychowawcy klasy.

4. Rodzice oraz opiekunowie prawni zobowiązani są także do wcześniejszego poinformowania o ewentualnych trudnościach w dostępie do łącza internetowego, aby w ten sposób nauczyciel mógł wziąć pod uwagę indywidualną sytuację ucznia, w przypadku wyznaczonych terminów oddania prac .

5. Nauczyciele przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość, dostosowują program nauczania do wybranej metody edukacji zdalnej.

6. Podstawową formą komunikacji pomiędzy szkołą, nauczycielami przedmiotu a uczniami jest kontakt z wykorzystaniem platformy Google Classroom oraz poczta elektroniczna i komunikatory ( w przypadku uczniów klas młodszych).

7. Rodzice uczniów klasy 1. odbierają ze szkoły wydrukowane materiały w terminie umówionym z wychowawcą.

8. W celu zachowania systematyczności i ułatwienia organizacji nauki wprowadzony zostaje nowy plan lekcji, z którym zaznajomieni są wszyscy uczniowie oraz rodzice i opiekunowie prawni.

9. W związku z tym, iż kształcenie na odległość jest obowiązkowe podlega ono także ocenianiu.

10. Ocenie podlegają zadania realizowane w trakcie lekcji on- line (meet); zadania wysłane przez nauczyciela drogą elektroniczną; sprawdziany, testy, projekty oraz prace dodatkowe zaproponowane uczniom.

11. Nauczyciel zlecający zadanie do wykonania wyznacza termin i sposób jego wykonania.

12. W przypadku nauczania zdalnego ocenie podlega także systematyczność i sumienność wywiązywania się z przydzielonych zadań.

13. O ocenach przewidywanych oraz zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych odpowiednio wcześniej przed danym okresem klasyfikacyjnym.