Stołówka

Polská základní škola – Polska Szkoła Podstawowaim. Wisławy Szymborskiej,Vendryně, příspěvková organizace
ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY
ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – VÝDEJNY
Vypracoval: Mgr. Krzysztof Gąsiorowski, ředitel školy
Schválil: Mgr. Krzysztof Gąsiorowski, ředitel školy
Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2016
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30.8.2016

 


Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

1. Řád školní jídelny – výdejny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.

2. Zásady pracovní hygieny

 1. náčiní, nádobí, pracovní plochy, strojně technologické zařízení, přepravní obaly a rozvozní prostředky musí být udržovány v čistotě a v takovém stavu, aby nedocházelo k ohrožování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů
 2. úklid všech pracovišť a prostor se provádí průběžně za použití mycích, popřípadě dezinfekčních prostředků
 3. sanitární zařízení, ale i všechny prostory  musí být udržovány v čistotě a provozuschopném stavu, řádně odvětrávány
 4. musí být prováděna průběžně likvidace odpadu
 5. předměty nesouvisející s výkonem pracovní činnosti nelze přechovávat v objektu školní výdejny jídla
 6. preventivně je nutno působit k zamezení výskytu hmyzu a hlodavců a průběžně musí být prováděna běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 7. do prostor školní výdejny nelze připustit vstup nepovolaných osob a zvířat, do školní jídelny je přísný zákaz vstupu zvířat
 8. osobní věci, občanský oděv a obuv lze odkládat pouze v šatně, a to odděleně od pracovního oděvu
 9. zákaz kouření ve všech prostorách
 10. pro úklid lze používat jen takové mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, které jsou určeny  pro potravinářství. Mytí nádobí se provádí v dostatečně teplé pitné vodě s přídavkem mycího prostředku po předchozí očistě od zbytků. Bílé nádobí a příbory se myjí v myčce na nádobí.
 11. Kontrolu provádění ustanovení této směrnice zajišťuje ředitel školy.

2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.30 do 12.50 hod.

3. Pokrmy jsou dovážené ze ZŠ Vendryně 236 v gastronádobách. Poté jsou gastronádoby umístěny ve vyhřívacím pultu. Doba výdeje nesmí překročit 4 hodiny od dohotovení pokrmu. Při výdeji je třeba používat vhodné nástroje pro manipulaci se stravou /vidlice, naběračky, rukavice/. Vydávané pokrmy musí mít teplotu vyšší než  +60 °C.

4. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.

5. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

Dozírající pracovníci:

a) sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu,

b) sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení – pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice, apod.,

c) sledují dodržování jídelníčku,

d) sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců,

e) regulují osvětlení a větrání,

f) sledují odevzdávání nádobí strávníky. Roztřídění nádobí, seškrabávání zbytků jídel apod. provádí personál stravovacího zařízení,

g) poslední dozor po skončení provozu zavírá okna, vypíná osvětlení

6. Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně školnice, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.

7. Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola. Pokud je místnost školní jídelny použita k výukovým či jiným účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit úklid.

8. Soubor pokynů pro žáky a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování,  způsob placení vydává subjekt dodávající jídlo. Pokyny jsou trvale vyvěšeny ve školní jídelně.

9. Subjekt dodávající jídlo do výdejny vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na období nejméně 14 dnů předem.

10. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny – jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nemají být v balení z obchodu, ale vydávány na miskách.

Závěrečná ustanovení

Mgr. Krzysztof Gąsiorowski

ředitel školy

 

(c) zspvendryne.cz