Szkolny Program Edukacyjny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Polská základní škola – Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace

„Dwie rzeczy powinniśmy dać dzieciom. Pierwsza to korzenie, druga skrzydła“. „Jsou dvě věci, které bychom měli dát dětem. Tou první jsou kořeny, tou druhou křídla“.

Obowiązuje od 1. 9. 2016

Szkoła jako środowisko wychowawcze chce stworzyć warunki dla wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości. Przede wszystkim zadbać o zapewnienie właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. Uczniów zachęca się do wysiłku, a ich osiągnięcia są dostrzegane. Program uwzględnia tradycje szkoły, korzysta z możliwości, jakie daje polski język nauczania oraz lokalizację szkoły w malowniczej części Beskidów.

Ponadto w procesie wychowawczo-dydaktycznym nacisk kładziony jest na:

 • kształcenie uczniów przygotowanych do nauki na wyższych szczeblach edukacyjnych
 • nowe metody nauczania (lekcje multimedialne, metody projektowe, burza mózgów, mapy mentalne, portfolio i inne)
 • udział w projektach całoszkolnych i międzynarodowych
 • czytanie ze zrozumieniem
 • opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zabezpieczenie nauczania utalentowanych i wyjątkowo utalentowanych uczniów 
 • wysokie osiągnięcia naukowe i sportowe (duża liczba laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, liczne zwycięstwa w konkursach międzyszkolnych i zawodach sportowych)
 • zdrowy styl życia
 • rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły

Ramowy program kształcenia nie wyznacza treści nauczania, ale określa tzw. cele kształcenia oparte na kompetencjach (zbiór zdolności, umiejętności, wiadomościi postaw), oczekiwane osiągnięcia (co powinien uczeń umieć po skończeniu klasy piątej i dziewiątej) oraz stronę formalną szkolnego programu edukacyjnego.

W programach kształcenia obecnie pojawia się pojęcie kompetencje kluczowe: 

 • planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się
 • krytyczna ocena swych wiadomości i zdolności, 
 • rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, 
 • skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach w swoim i obcym języku
 • sprawna obsługa komputera
 • efektywne współdziałanie w zespole
 • posiadanie ogólnego kulturalnego rozeznania, stosunków międzyludzkich
  i postaw obywatelskich.

 

Feedback na temat naszej szkoły