Regulamin Szkolny

Drukuj

REGULAMIN SZKOLNY

Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni
                                  

Głównym celem dydaktyczno-wychowawczym szkoły jest wspomaganie uczniów w rozwoju ich osobowości, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz przygotowanie do udziału w życiu społecznym i obywatelskim.
Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia: odpowiedzialności, szacunku dla każdego człowieka, patriotyzmu, otwarcia na wartości uniwersalne.

Regulamin został opracowany na podstawie § 30 Ustawy nr 561/2004 Dz. U. o procesie dydaktyczno-wychowawczym w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i innych (Ustawa Szkolna) .

1.1 Prawa i obowiązki uczniów

Uczeń ma prawo do:

 • Zdobywania rzetelnej wiedzy.
 • Informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania.
 • Znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 • Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 • Ochrony i poszanowania jego godności.
 • Życzliwego traktowania w procesie dydaktycznym.
 • Swobody wyrażania myśli i przekonań-jeśli nie narusza tym dobra innych.
 • Indywidualnego toku kształcenia zgodnie z przepisami.
 • Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
 • Znajomości programów nauczania.
 • Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów.
 • Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych.
 • Wpływu na życie szkoły przez działalność samorządową.
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami w procesie kształcenia z indyspozycjami zdrowotną i socjalną, posiadający orzeczenie placówki doradczej (poradni pedagogiczno-psychologicznej) mają prawo do nauki, której formy uwzględniają ich specjalne potrzeby w procesie kształcenia (dyslekcja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia…).

 

Obowiązki ucznia

 • Obowiązkiem ucznia jest uczestnictwo w lekcjach i wszelkich zajęciach pozalekcyjnych traktowanych jako obowiązkowe.
 • Uczeń zachowuje się kulturalnie wobec wszystkich pracowników szkoły, koleżanek i kolegów oraz osób obcych. Wita napotkane osoby dorosłe słowami „Dzień dobry“.
 • Uczeń jest zobowiązany do reagowania, w miarę swoich możliwości, na przypadki naruszania regulaminu szkolnego.
 • Obowiązkiem ucznia jest dbanie o swoje zdrowie, higienę i sprawność fizyczną. W razie jakiegokolwiek wypadku uczniowie powinni natychmiast zawiadomić wychowawcę klasy lub innego nauczyciela.
 • Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji (zeszyty, podręczniki i inne wymagane pomoce).
 • Uczeń wita wchodzącego nauczyciela cichym, spokojnym powstaniem, w ten sam sposób żegna go po zakończeniu przez niego lekcji.
 • W czasie lekcji uczeń nie opuszcza swego miejsca bez zgody uczącego, nie je, nie załatwia korespondencji.
 • Obowiązkiem ucznia jest troska o pomieszczenia szkolne i znajdujące się
  w nich wyposażenie. Każda klasa ponosi odpowiedzialność materialną za lokal,
  z którego korzysta. Za umyślne niszczenie majątku szkolnego oraz brudzenie ścian uczeń ponosi konsekwencje finansowe. Nie wolno manipulować urządzeniami elektrycznymi pod nieobecność nauczyciela.
 • Uczniowi nie wolno wnosić i spożywać alkoholu, palić papierosów i używać jakichkolwiek środków odurzających na terenie szkoły, zakłócać spokoju
  w czasie lekcji i zachowywać się nadmiernie hałaśliwie na przerwach.
 • Uczniowi nie wolno przynosić do szkoły przedmiotów, które nie są potrzebne w nauce podczas lekcji i mogłyby zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu innych osób. Cennych przedmiotów uczeń nie powinien do szkoły przynosić. Szkoła nie odpowiada za ich zgubienie lub uszkodzenie.
 • Uczniowi zabrania się otwierania okien w czasie nieobecności uczącego
  w klasie, siadania na parapetach oraz wychylania się z okien.
 • Uczniowi nie wolno w czasie nauki korzystać z telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych, o ile nie służą jako pomoce naukowe.
 • Uczeń ma obowiązek wyłączenia i schowania telefonu komórkowego do teczki po pierwszym dzwonku. Włączyć komórkę może po skończeniu zajęć lekcyjnych. W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia regulaminu, nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon komórkowy, który przekaże następnie wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły.  Odebrać komórkę od wychowawcy lub dyrektora szkoły mogą wyłącznie rodzice ucznia.
 • Telefon komórkowy ucznia może być użyty przez niego tylko w pilnej sprawie, za zgodą i w obecności nauczyciela.

 

 • Uczniom nie wolno robić zdjęć komórkami ani innymi urzędzeniami elektronicznymi bez zgody nauczyciela.

 

 • Uczniom zabrania się, podczas pobytu w szkole, ładowania komórki.
 • W czasie przerw uczniom nie wolno opuszczać budynku szkolnego bez zgody nauczyciela dyżurującego, w czasie lekcji bez zgody uczącego.
 • Uczeń może być wcześniej zwolniony z nauki tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców.
 • Strój obowiązujący ucznia na terenie szkoły powinien być schludny, czysty, przyzwoity – na co dzień, na terenie szkoły zdejmujemy nakrycia głowy, odświętny – w czasie uroczystości.

1.2 Prawa i obowiązki prawnych opiekunów ucznia

Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają prawo :
• do informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz ich zachowania,
• do informacji o szkole wg ustawy nr 106/1999 Dz.U.,
• kształcić dziecko w języku mniejszości narodowej wg § 14 ustawy szkolnej,
• wybierać i być wybieranym do Rady Szkoły,
• zażądać o zwolnienie ucznia z nauki zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie.
• W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zażądać o nauczanie dziecka wg planu indywidualnego.

Rodzice mają obowiązek:


 • Zapewnić, by dziecko regularnie uczęszczało do szkoły.
 • Usprawiedliwić nieobecność ucznia w szkole oraz przekazać wszelkie zwolnienia pisemnie w dzienniczku ucznia następująco:

– najpóźniej do 3 dni powiadomić szkołę o nieobecności ucznia w szkole. Po powrocie ucznia do szkoły należy pisemnie nieobecność usprawiedliwić. Pojedyncze nieobecności (jedną lekcję) może usprawiedliwić nauczyciel przedmiotu za wiedzą i zgodą wychowawcy, całodzienną nieobecność usprawiedliwia wychowawca. Spóźnienia na lekcje powyżej 15 minut traktuje się jako nieobecność na lekcji.

 • Prośbę o zwolnienie ucznia z lekcji (także z lekcji nadobowiązkowych) należy podać pisemnie wychowawcy klasy, podając przyczynę nieobecności.
  O nieobecności na kółkach należy powiadomić prowadzącego kółko.
 • Rodzice mają obowiązek informować wychowawcę (lub dyrekcję) o zmianach zachodzących w predyspozycjach zdrowotnych ucznia, o problemach zdrowotnych lub innych ważnych okolicznościch, które mogłyby mieć wpływ na proces kształcenia dziecka.
 • Prośbę o zwolnienie dziecka z zajęć lekcyjnych z innych powodów niż zdrowotne na okres od 1do 3 dni należy z wyprzedzeniem przekazać wychowawcy klasy, na okres dłuższy dyrektorowi szkoły, pisemnie na obowiązujących w szkole specjalnych drukach.
 • Na wezwanie dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy Rodzice powinni skontaktować się ze szkołą w celu omówienia spraw dydaktyczno-wychowawczych.

1.3 Zasady wzajemnych kontaktów uczniów oraz ich opiekunów prawnych
z pracownikami pedagogicznymi

 • Szkoła jest placówką, która stwarza takie warunki, aby proces nauczania przebiegał w duchu tolerancji, rozbudzał aktywność oraz kształtował osobowość ucznia.
  • Szkoła zapewnia wszechstronną pomoc pedagogiczną, realizuje programy nauczania dostosowane do możliwości dziecka.
 • Szkoła stara się przeciwdziałać patologiom społecznym.
 • Szkoła posiada precyzyjne i czytelne kryteria ocen i wymagań stawianych uczniom. Informacje o wynikach w nauce i zachowaniu podawane są dwa razy
  w roku na wywiadówkach oraz na bieżąco po telefonicznym umówieniu się
  z wychowawcą.
 • Szkoła zapewnia rodzicom możliwość stałego kontaktu z wychowawcą, nauczycielami, dyrektorem.

 • Wszelkie informacje o uczniach, które szkoła uzyskała od ich opiekunów prawnych są poufne. Pracownicy szkoły kierują się ustawą nr 101/2000 Dz.U.,
  o ochronie danych osobistych.
 • Uczeń zwraca się z szacunkiem do wszystkich nauczycieli, innych pracowników szkoły i pozostałych uczniów.
 • Wszelkie uwagi kierowane przez ucznia do nauczyciela, pracownika administracji i obsługi szkoły muszą być formułowane w sposób kulturalny.
 • Uczeń nie używa w obecności nauczyciela, innych pracowników szkoły
  i pozostałych uczniów wulgaryzmów.
 • Uczeń nie dyskutuje z nauczycielem, pracownikiem administracji i obsługi szkoły o słuszności ich decyzji.
 • Uczeń przeciwstawia się przejawom brutalności i agresji.
 1. Podstawy organizacyjne szkoły

2.1 Organizacja lekcji w szkole
Podstawowymi formami organizacyjnymi szkoły są:
• obowiązkowe zajęcia lekcyjne zgodnie z planem nauczania,
• zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,
• godzina lekcyjna trwa 45 minut,
• przerwy międzylekcyjne trwają 5-10 minut, po drugiej lekcji 20 minut. Obiad spożywają uczniowie w zależności od liczby lekcji, o godzinie 11.30 lub 12.25.

2.2 Budynek szkolny

Budynek szkolny otwierany jest o godzinie 6.45 dla pracowników szkoły, oraz dla   uczniów zgłoszonych   do świetlicy porannej,   dla pozostałych uczniów
 o godzinie 7.15 (wyjątek stanowią lekcje zerow)/. Do klas uczniowie drugiego stopnia wchodzą o 7.15, młodsi uczniowie najwcześniej o godzinie 7.30. Lekcje rozpoczynają się o godz. 7.55. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa
w szkole pełnione są  dyżury przez nauczycieli i pracowników szkoły.

 • Uczeń wchodzi do szatni, zmienia obuwie i utrzymuje porządek.
 • Do stołówki uczniowie przychodzą razem z nauczycielem, przestrzegają regulaminu stołówki szkolnej i kierują się poleceniami nauczyciela dyżurującego.
 •  Do sali gimnastycznej, warsztatów, na działkę i do świetlicy szkolnej uczniowie wychodzą z budynku szkolnego wyłącznie pod opieką nauczycieli lub wychowawczyni świetlicy szkolnej.
 • Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminów pracowni komputerowej, warsztatów, świetlicy, sali gimnastycznej i boiska szkolnego.
 • Podczas akcji szkolnych uczniowie kierują się poleceniami nauczyciela.
 • Uczniowie nie wchodzą do gabinetów i pokoju nauczycielskiego bez pozwolenia nauczyciela.
 • W czasie przerw uczniom nie wolno opuszczać budynku szkolnego bez zgody nauczyciela dyżurującego, w czasie lekcji bez zgody uczącego.

  • Uczniowie klas 1-4 czekają na połączenia autobusowe w świetlicy szkolnej. Uczniowie klas 5-9 czekają w klasach pod nadzorem dyżurującego nauczyciela. Najwcześniej 10 minut przed odjazdem autobusu wychodzą na przystanek, gdzie zachowują się kulturalnie (nie hałasują, w zimie nie rzucają śniegiem), nie przebiegają przez drogę.
 • Przed końcem lekcji uczniowie z powodu zachowania bezpieczeństwa nie opuszczają budynku szkolnego bez wiedzy uczącego. W czasie pozalekcyjnym uczniowie przebywać mogą w szkole tylko za pozwoleniem uczących i pod ich opieką.
 • Uczniowie dojeżdżający do szkoły na rowerach przestrzegają przepisów drogowych. Rower umieszczają na podwórzu szkolnym w wyznaczonym miejscu i zabezpieczają go przed kradzieżą.

Obowiązki dyżurnego:

 • Obowiązki dyżurnego pełnią w ciągu jednego tygodnia uczniowie wyznaczeni przez wychowawcę klasy.
 • Dyżurny przynosi przed lekcją pomoce naukowe, ściera tablicę.
 • Dyżurny po lekcjach jest odpowiedzialny za porządek w klasie.

 

2.3 Świetlica szkolna

Świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku uczniów naszej szkoły. Służy realizacji funkcji dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej:
wdrażaniu dziecka do samodzielnej pracy umysłowej, rozbudowywaniu zainteresowań ucznia.

 1. Nadzór nad uczniami w świetlicy sprawują wychowawczynie świetlicy lub inni pracownicy szkoły.
 2. Lokale świetlicy znajdują się w budynku obok szkoły oraz w wyznaczonym w danym roku szkolnym lokalu klasowym. Świetlica korzysta z ogrodu szkolnego, boiska i parku gminnego.
 3. Czas pracy świetlicy:
  a) od 11.30 – 16.15 w dniach nauki
  b) według potrzeb w dni wolne od nauki
 4. Do świetlicy uczęszczają uczniowie, których rodzice zgłosili pisemnie na karcie zgłoszeń i które kierują się regulaminem świetlicy szkolnej.
 5. Uczeń zostaje zwolniony z zajęć w świetlicy szkolnej po okazaniu pisemnej prośby zwolnienia, wystosowanej przez opiekuna prawnego.

 

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa, profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej

3.1 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
3.2 Profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej

3.1. Priorytetowym zadaniem szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i przeciwdziałania patologii społecznej jest stworzenie uczniom atmosfery zaufania i bezpieczeństwa oraz promowanie zdrowego trybu życia. Wychowanie dla zdrowia jest realizowane w ramach specjalnego przedmiotu w Szkolnym Programie Edukacyjnym. Uczniowie i pracownicy szkoły kierują się obowiązującymi zasadami BHP.

3.2. Zadaniem szkoły jest przeciwdziałanie pojawiającym się zagrożeniom
– patologii społecznej (przemoc, pijaństwo, palenie papierosów, korupcja, kradzież, terror) poprzez prowadzenie działań profilaktycznych. Szkoła ma opracowany program profilaktyki, który jest włączony w szkolny program wychowawczy.
W ramach tego programu metodyk profilaktyki współpracuje z rodzicami uczniów oraz placówkami oświatowymi.

Ochrona uczniów przed zjawiskami patologii społecznej oraz zjawiskami dyskryminacji zachowań niekoleżeńskich i przemocy

 • Wszyscy uczniowie zobowiązani są przeciwdziałać przejawom szykany, wandalizmu, brutalności, rasizmu i przestępczości.
 • W szkole zabronione jest propagowanie partii i ugrupowań łamiących prawa człowieka.
 • Uczeń ma prawo na pomoc  w rozwiązywaniu  problemów   związanych
  z kontaktami z innymi uczniami lub pracownikami szkoły, ma prawo zwracać się  z prośbą  o pomoc   w  rozwiązywaniu  tego rodzaju   problemów   
  do wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego.
 • Uczeń, który doznał szykany lub innego opartego na przemocy, poniżającego lub niezgodnego z prawem postępowania (wandalizm, brutalność, rasizm itd.) ma prawo przekazać taką wiadomość któremukolwiek pracownikowi szkoły i na podstawie tego   zawiadomienia  ma   prawo   do natychmiastowej pomocy
  i ochrony.
 • Uczeń, który był świadkiem przemocy, szykany lub innego znieważającego postępowania (wandalizm, brutalność, rasizm itd.) zobowiązany jest zawiadomić o tym wychowawcę klasy, innego pracownika szkoły lub dyrekcję.
 • Zabronione jest przynoszenie do szkoły przedmiotów, rozpraszających uwagę, zagrażających zdrowiu lub naruszających dobre obyczaje.
 1. Zasady korzystania ze sprzętu szkolnego i środków dydaktycznych
 • Uczeń szanuje podręczniki i przybory szkolne oraz pozostały inwentarz szkoły. Klasa ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenia w lokalu, z którego korzysta. Każde zniszczenie czy uszkodzenie zgłasza wychowawcy lub nauczycielowi.
 • Uczniowie mogą wykonywać dekorację pomieszczeń pod warunkiem, że jest
  to zgodne z powszechnym poczuciem estetyki i nie powoduje uszkodzenia sali.
 • Uczniom nie wolno manipulować urządzeniami elektrycznymi pod nieobecność nauczyciela.

 

 1. Regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania
 2. Zasady sprawdzania dydaktycznych osiągnięć ucznia

Zasady oceny i klasyfikacji uczniów zostały opracowane na podstawie Ustawy Szkolnej nr 561/2004 Dz.U. i Rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Młodzieży i Wychowania Fizycznego nr 48/2005. Zasady obowiązują wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.

Ocenianie jest procesem zbierania informacji o postępach ucznia
z wykorzystaniem różnych sposobów i metod. Ma na celu poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. Ma także pomóc uczniom w ich rozwoju. Ocena powinna motywować ucznia do dalszej pracy. Podstawą ocen są prace pisemne i wypowiedzi ustne. Ważnym elementem oceniania jest samoocena. Uczący podczas lekcji wprowadzającej zapoznaje uczniów z kryteriami oceniania w danym przedmiocie.

Bieżące ocenianie i półroczne ocenianie ustala się według następującej skali ocen:
1 – celujący
2 – chwalebny
3 – dobry
4 – dostateczny
5 – niedostateczny

Pod koniec każdego półrocza uczeń otrzymuje świadectwo; za pierwsze półrocze wystawiany jest wypis ze świadectwa (výpis).
Dyrektor może z powodów zdrowotnych zwolnić ucznia na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) z zajęć lekcyjnych któregoś z przedmiotów.
W dokumentacji ucznia zamiast oceny wpisuje się „zwolniony”.

 

5.1. Kryteria ocen i wymagania stawiane uczniom

Ustala się następujące kryteria stopni klasyfikacyjnych:

stopień celujący (1) uzyskuje uczeń, który:
• pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu
• wykonywał wszystkie zadania zaległe, wynikające również z jego ewentualnej absencji
• biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych objętych programem nauczania danej klasy
• wykazywał się pracą indywidualną
• wykazywał się dużą systematycznością, zdyscyplinowaniem i pracowitością

stopień chwalebny (2) uzyskuje uczeń, który:
• pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu
• opanował wiadomości umiarkowanie trudne, wykonywał wszystkie zadania zaległe
• poprawnie stosował wiadomości, rozwiązywał (wykonywał) nietypowe zadania teoretyczne (praktyczne)
• wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela, a także uzupełniał ewentualne braki
• wykazywał się samodzielnością i sumiennością


stopień dobry (3) uzyskuje uczeń, który:
• pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę
• opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania
• umiał zastosować wiadomości zdobyte na zajęciach w sytuacjach typowych 
i rozwiązywać zadania według poznanego wzorca

stopień dostateczny (4) uzyskuje uczeń, który:
• wykazał się znajomością treści koniecznych, niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z danego przedmiotu
• rozwiązywał samodzielnie zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności
• pracował systematycznie w miarę swoich możliwości

stopień niedostateczny (5) uzyskuje uczeń, który:
• nie opanował wiadomości i umiejętności, określonych programem nauczania
 w danej klasie, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
z danego przedmiotu
• nie rozwiązywał zadań o niewielkim stopniu trudności
• nie pracował na lekcjach i w domu

 

Nauczyciel jest zobowiązany pisemnie poinformować ucznia i jego rodziców o ocenie niedostatecznej na miesiąc przed półrocznym lub końcowym terminem Rady Pedagogicznej. Niedostateczna ocena końcowa może być zmieniona tylko po zdaniu egzaminu poprawkowego.

Roczna ocena klasyfikacyjna ustala się wg następującej skali:
otrzymał promocję z wyróżnieniem
otrzymał promocję
nie otrzymał promocji

Kryteria ocen:

Otrzymał promocję z wyróżnieniem – uczeń ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych w szkolnym programie edukacyjnym nie otrzymał oceny gorszej niż 2 – chwalebny, przeciętna z przedmiotów nie jest wyższa niż 1,5. Zachowanie ucznia zostało ocenione stopniem bardzo dobre.
Otrzymał promocję – uczeń z żadnego przedmiotu obowiązkowego nie otrzymał oceny niedostatecznej.

Nie otrzymał promocji – uczeń otrzymał z przedmiotu obowiązkowego ocenę niedostateczną.


Do następnego rocznika przechodzi uczeń, który nie otrzymał oceny niedostatecznej z przedmiotów obowiązkowych za wyjątkiem przedmiotów wychowawczych.
Do następnego rocznika przechodzi także uczeń pierwszego stopnia szkoły podstawowej, który już w ramach pierwszego stopnia powtarzał rocznik, także uczeń drugiego stopnia, który już na drugim stopniu powtarzał rocznik, bez względu na ocenę końcową.

Ocena zachowania uczniów:
Zachowanie uczniów ocenia się według następującej skali ocen:
1 – bardzo dobre
2 – zadowalające
3 – niezadowalające

Półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia:
• wywiązywanie się z obowiązków ucznia
• stosunek do nauki
• godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
• okazywanie szacunku innym osobom
• przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności

Edukacja zdalna

 1. Po otrzymaniu stosownego rozporządzenia ministra edukacji (MŠMT) wskazana klasa, poszczególne klasy lub cała szkoła przechodzi w tryb kształcenia na odległość (nauczanie zdalne).
 2. Uczestnictwo uczniów w zajęciach lekcyjnych realizowanych zdalnie jest obowiązkowe.
 3. Rodzice są zobowiązani do usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności dziecka na zajęciach on-line (meet) u wychowawcy klasy.
 4. Rodzice oraz opiekunowie prawni zobowiązani są także do wcześniejszego poinformowania o ewentualnych trudnościach w dostępie do łącza internetowego, aby w ten sposób nauczyciel mógł wziąć pod uwagę indywidualną sytuację ucznia, w przypadku wyznaczonych terminów oddania prac.
 5. Nauczyciele przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość, dostosowują program nauczania do wybranej metody edukacji zdalnej.
 6. Podstawową formą komunikacji pomiędzy szkołą, nauczycielami przedmiotu a uczniami jest kontakt z wykorzystaniem platformy Google Classroom oraz poczta elektroniczna i komunikatory (w przypadku uczniów klas młodszych).
 7. Rodzice uczniów klasy 1. odbierają ze szkoły wydrukowane materiały
  w terminie umówionym z wychowawcą.
 8. W celu zachowania systematyczności i ułatwienia organizacji nauki wprowadzony zostaje nowy plan lekcji, z którym zaznajomieni są wszyscy uczniowie oraz rodzice i opiekunowie prawni.
 9. W związku z tym, iż kształcenie na odległość jest obowiązkowe podlega ono także ocenianiu.
 10. Ocenie podlegają zadania realizowane w trakcie lekcji on- line (meet); zadania wysłane przez nauczyciela drogą elektroniczną; sprawdziany, testy, projekty oraz prace dodatkowe zaproponowane uczniom.
 11. Nauczyciel zlecający zadanie do wykonania wyznacza termin i sposób jego wykonania.
 12. W przypadku nauczania zdalnego ocenie podlega także systematyczność
  i sumienność wywiązywania się z przydzielonych zadań.
 13. O ocenach przewidywanych oraz zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych odpowiednio wcześniej przed danym okresem klasyfikacyjnym.     

 

Pochwały, wyróżnienia 

Wyróżnienie uczeń otrzymuje za:

– rzetelny stosunek do nauki i obowiązków potwierdzony wynikami
– wybitne osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej, pomoc innym
– szczególne osiągnięcia w danej dziedzinie wiedzy lub sportu

Wyróżnienia udzielane są w formie:
a/ pochwały wychowawcy klasy
b/ pochwały dyrektora szkoły
c/ tytułów: Uczeń na Medal, Uczeń na Medal Junior, Najlepszy Sportowiec
d/ nagrody rzeczowej

Wyróżnienia przyznawane są na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu, Rady Pedagogicznej, dyrektora szkoły. Wyróżnienia w punkcie
c/ przyznawane są pod koniec roku szkolnego na podstawie wyników współzawodnictwa uczniów.

Rodzaje zachowań i postępowania obniżające proponowaną ocenę zachowania:
• palenie papierosów, zażywanie narkotyków, picie alkoholu na terenie szkoły
i poza nią
• robienie zdjęć oraz sporządzanie nagrań audio i wideo na terenie szkoły bez pozwolenia uczącego
• spóźnianie się na lekcje i nieusprawiedliwione nieobecności
• aroganckie, agresywne zachowanie w stosunku do nauczycieli i kolegów
• niszczenie mienia szkoły
• wulgarne słownictwo, szykana
• nieodpowiedni strój i wygląd

Nagany

Naganę uczeń otrzymuje za nieprzestrzeganie zasad, zawartych w regulaminie na wniosek wychowawcy klasy, Rady Pedagogicznej lub dyrektora szkoły.

Nagana może być udzielona w formie:
a/ upomnienia udzielonego przez wychowawcę na forum klasy
b/ nagany udzielonej przez wychowawcę klasy
c/ nagany udzielonej przez dyrektora szkoły

 1. Upommnienie wychowawcy klasy
  • zapomnienia pomocy szkolnych, zadań domowych
  • grubiańskie zachowanie w stosunku do innych uczniów, używanie wulgarnych słów
  • przeszkadzanie podczas lekcji
  • niezdyscyplinowanie podczas przerw i innych akcji organizowanych przez szkołę
  • spóźnienia na lekcje rano, podczas dnia, po przerwach
  • niedotrzymywanie regulaminu stołówki szkolnej
 2. Nagana wychowawcy klasy
  • częste powtarzanie wykroczeń z punktu I.
  • agresja w stosunku do innych uczniów
  • używanie wulgaryzmów w obecności uczniów, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
  • niekulturalne zachowanie w stosunku do pracowników szkoły
  • okłamywanie i przekręcanie informacji
  • powtarzające się oszustwa podczas prac pisemnych
  • kradzież
  • celowe niszczenie majątku szkoły

III. Nagana dyrektora szkoły (zatwierdza ją Rada Pedagogiczna)
• częste powtarzanie wykroczeń z punktu II.
• świadome znęcanie się nad innym uczniem, zagrażanie innym uczniom 
(szykana 1. stopnia)
• zwracanie się do pracowników pedag. i niepedag. w sposób wulgarny, poniżanie nauczyciela
• palenie papierosów (na terenie szkoły i w okolicy szkoły, na akcjach szkolnych)
• picie alkoholu i używanie innych środków odurzających (na terenie szkoły 
i w okolicy szkoły, na akcjach szkolnych)
• przynoszenie do szkoły lub na akcje szkolne pirotechniki (jej użycie na terenie szkoły, w okolicy szkoły lub podczas akcji szkolnych)
• powtarzające się kradzieże
• wagarowanie


 1. Ocena zadawalająca z zachowania
  • brak poprawy w zachowaniu ucznia po udzieleniu upomnienia i nagany wychowawcy klasy oraz nagany dyrektora szkoły
  • poważne wykroczenie z punktu III.
  • powtarzające się wagary
 2. Ocena niezadawalająca z zachowania
  • po udzieleniu oceny zadawalającej z zachowania brak poprawy w zachowaniu ucznia
  • bardzo poważne naruszenie Regulaminu Szkolnego (np. szykana II i III stopnia, grubiańskie zachowanie w stosunku do innych uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły)
  • bardzo poważne i powtarzające się naruszanie Regulaminu Szkolnego (wykroczenia z punktu III.)

Dyrektor szkoły lub wychowawca klasy powiadomi ucznia i jego rodziców
o udzieleniu nagany.

Pochwały i nagany należy zaznaczyć w dokumentacji szkolnej. Pochwałę należy wpisać do świadectwa.

5.2. Formy oceniania uczniów

– prace pisemne – sprawdziany, testy, prace kontrolne, kartkówki, projekty
– wypowiedzi ustne
– ćwiczenia praktyczne
– obserwacje ucznia w różnych sytuacjach
– prezentacje utworów i wytworów

Uczniowie klas 2. – 9. powinni mieć z każdego przedmiotu co najmniej dwie oceny za kwartał. Egzaminowanie odbywa się przed zespołem klasowym, niedopuszczalne jest egzaminowanie w gabinetach za wyjątkiem uczniów, którym poleca to psycholog.

Po egzaminie ustnym nauczyciel od razu stawia ocenę i informuje o niej ucznia.
Prace pisemne należy ocenić najpóźniej przed upływem 7 dni.
Pisemne prace kontrolne należy rozplanować na cały rok szkolny, aby nie doszło do ich nagromadzenia przed klasyfikacją półroczną i końcową.
O terminie egzaminu pisemnego, który trwa ponad 30 minut, informuje uczący 
z wyprzedzeniem. Pozostałych uczących informuje o terminie danego egzaminu wpisem do kalendarza.

Przy stawianiu oceny na końcu półrocza ocenia się jakość pracy i wyniki w nauce. Ocena na świadectwie nie jest przeciętną uzyskanych ocen za dany okres. Wszystkie oceny należy zapisywać do dzienniczka ucznia. Uczniom klas 4 – 9 oceny wpisywane są do dzienniczka elektronicznego.
Pod koniec okresu klasyfikacyjnego, w terminie wyznaczonym przez dyrektora, najpóźniej jednak 48 godzin przed obradami Rady Pedagogicznej, nauczyciele wpisują oceny cyfrą do arkusza klasyfikacyjnego i przygotują ewentualne propozycje egzaminu poprawkowego.

O wynikach klasyfikacji wychowawca klasy informuje rodziców na zebraniach klasowych indywidualnie po pierwszym kwartale i trzecim kwartale roku szkolnego.
Obiektywność oceny pracy uczniów jest sprawdzana za pomocą testów autoewaluacyjnych (SCIO, KALIBRO, CERMAT,…). Uczniowie mogą również korzystać z programów softwarowych, które wykazują poziom, osiągniętych przez nich wiadomości.

 1. Samoocena pracy uczniów

Częścią składową oceny w danym przedmiocie jest samoocena pracy ucznia. Pozwala uczniom przejąć odpowiedzialność za swoje wyniki w nauce, zastanawić się nad własnymi osiągnięciami. Nauczyciel na podstawie ustalonych kryteriów umożliwia uczniowi, by ocenił własną pracę, zaplanował korekty swoich działań. Refleksja i samoocena mogą pogłębić zrozumienie oczekiwań i wzmóc motywację prowadzącą do poczucia dumy z własnych osiągnięć oraz oferują realistyczne metody oszacowania słabych stron. Nauczyciel stosuje samoocenę po omówieniu całości tematycznej lub po zakończeniu projektów .

 1. Egzaminy przed komisją oraz egzaminy poprawkowe:

Egzaminy przed komisją odbywają się w wypadku, że prawni opiekunowie ucznia wyrażają wątpliwość co do wystawienia adekwatnej oceny ucznia na końcu pierwszego lub drugiego półrocza oraz podczas egzaminów poprawkowych. Komisję mianuje dyrektor szkoły. W wypadku, że sam uczy danego przedmiotu, komisję mianuje urząd wojewódzki. Komisja jest 3 osobowa. O wyniku egzaminu dyrektor zawiadamia ucznia i jego prawnego opiekuna.


Egzaminy poprawkowe

 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły najpóźniej
  do końca danego roku szkolnego.
 2. Egzamin poprawkowy zdają uczniowie, którzy w ramach danego stopnia szkoły podstawowej dotychczas nie powtarzali klasy, a na końcu drugiego półrocza otrzymali ocenę niedostateczną najwyżej z dwóch przedmiotów obowiązkowych za wyjątkiem przedmiotów wychowawczych. Uczniowie klasy dziewiątej, którzy na końcu drugiego półrocza nie zdali najwyżej z dwóch przedmiotów obowiązkowych. Niedopuszczalne jest zdawanie dwóch egzaminów w jednym dniu.
 3. Uczeń, który z powodu absencji w szkole nie został sklasyfikowany, przystąpi do egzaminu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu najpóźniej do 31 sierpnia danego roku szkolnego. Termin ustalony zostanie po rozmowie
  z uczniem i jego rodzicami oraz przedstawiony dyrekcji szkoły.
 4. Ocena uczniów napotykających problemy w nauce

Ważną rolę spełnia diagnoza pedagogiczna, która nie ogranicza się tylko do sprawdzania i oceniania stanu wiedzy ucznia, lecz stara się wyjaśnić przyczynę takiego stanu oraz przewidzieć jego dalszy rozwój. Podstawą diagnozy pedagogicznej są indywidualne rozmowy nauczycieli z uczniami i ich rodzicami, okazjonalne i ciągłe obserwacje uczniów, wywiady środowiskowe, badania testowe oraz zebrania nauczycieli. Na podstawie zaświadczenia z PPP rodzice mogą zażądać o nauczanie dziecka na podstawie indywidualnego planu nauczania. Dużą rolę w celu likwidowania niepowodzeń szkolnych odgrywa terapia pedagogiczna, która może być stosowana indywidualnie bądź zbiorowo. Nauczyciel znając braki w zakresie opanowania materiału nauczania przez poszczególnych uczniów, posługuje się różnymi formami pracy w celu usunięcia tych braków. Może on polecić uczniom wykonanie odpowiednio zindywidualizowanych prac domowych, prowadzić indywidualne konsultacje, uzgadniać z rodzicami linię oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych. Wskazane jest, aby zajęcia w grupach wyrównawczych odbywały się po lekcjach na terenie szkoły. W grupach tych uczniowie powinni pracować samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela.

Regulamin został uchwalony przez: Radę Pedagogiczną dnia 30. 8. 2022

Regulamin obowiązuje od 1.9.2022
Wędrynia, dn. 30. 8. 2022                                                

                                                                 mgr Krzysztof Gąsiorowski
                                                                                                              

                                                                      dyrektor szkoły